Điều khoản và điều kiện sử dụng website ST&T.

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng website ST&T.
Điều khoản và điều kiện sử dụng website ST&T.

Thông báo pháp lý

Công ty TNHH Giải pháp ST&T Toàn cầu (“ST&T”) duy trì website này như là một dịch vụ phục vụ khách hàng và các bên liên quan khác. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng không sử dụng website này hoặc bất kỳ trang nào trong website.

Sử dụng tài liệu trên trang web ST&T.

Tài liệu từ trang web ST&T có thể được in hoặc tải xuống chỉ nhằm mục đích thông tin hoặc hiểu biết của riêng bạn, miễn là bạn ghi rõ tất cả bản quyền và quyền tác giả gốc. Bạn không được đăng tải lên các web khác, hiển thị hoặc phát tán tài liệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ST&T.

Phần mềm máy tính

Bất kỳ phần mềm máy tính nào có thể tải xuống hoặc có trên website đều được cấp phép theo các điều khoản cấp phép liên quan, trừ khi được quy định rõ ràng khác. Trừ khi được bảo hành rõ ràng trong giấy phép, ST&T từ chối bảo hành và các điều kiện liên quan đến phần mềm, bao gồm và không giới hạn ở bảo hành, điều kiện mua bán, tính phù hợp và tính không vi phạm.

Tài liệu của bên thứ ba trên website ST&T.

Website có thể dăng các tài liệu, kể cả phần mềm hoặc mẫu mã nguồn, được các bên thứ ba cung cấp (“Tài liệu bên thứ ba”). Vui lòng lưu ý rằng ST&T không thực hiện kiểm tra hoặc đánh giá độc lập các Tài liệu bên thứ ba này và cung cấp chúng trên website chỉ đơn thuần là phục vụ cho người dùng của mình. Tất cả các tài liệu của bên thứ ba trên website ST&T đều được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG", không kèm theo bảo hành dưới mọi hình thức,ST&T từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hay khiếu kiện nào, phát sinh từ việc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng các tài liệu của bên thứ ba đó.

Các trang web được liên kết từ website ST&T.

Các trang được liên kết từ website không nằm dưới sự kiểm soát của ST&T và ST&T không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc ràng buộc pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có tại các trang web được liên kết đó. ST&T không có mục đính giới thiệu hoặc ủng hộ các thực thể được liên kết mà chỉ được cung cấp thông tin bổ sung tiện lợi.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, ST&T không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ việc sử dụng hoặc dựa vào tài liệu đăng trên website.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào cũng phải tuân theo quyền tài phán của tòa án Việt Nam.